Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte Upsala IF

17 MAR 2021 14:36
Kallelse till digitalt årsmöte i Upsala IF 2021
 • Skapad: 17 MAR 2021 14:36

Samtliga medlemmar i Upsala IF kallas härmed till årsmöte söndag 28 mars kl. 15.00. Mötet är det första i föreningens 116-åriga historia som genomförs via digital kanal (Teams) och kan därtill bli historiskt i ännu ett avseende, då förslag till stadgeändring framläggs i syfte att ombilda den nuvarande flersektionsföreningen till Upsala IF Idrottsallians med nuvarande sektioner som självständiga medlemsföreningar. Länk till årsmötet återfinns nedan, liksom dagordning till mötet. Dagordningen för mötets senare del kommer att bli avhängig av hur medlemmarna beslutar i stadgefrågan, därav de alternativa uppställningarna. Årsmöteshandlingar kommer, som stadgarna föreskriver, att finnas tillgängliga i UIF-villan senast en vecka före årsmötet.

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_N2EzYjVmZjUtYWIzNS00Nzk3LTk0MWEtMzg4MmU3ZWVjYjE5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252282e9dc26-7fa5-481c-9ec8-ea2f17f5d404%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1f80e750-e314-4c9c-979d-3aa7449e16f4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fråga om mötet har utlysts i enlighet med stadgarnas föreskrifter.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Huvudstyrelsens årsberättelse jämte sektionernas årsberättelser.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fråga om antagande av nya statuter jämte antagande av medlemsföreningar i den genom stadgerevisionen skapade Upsala IF Idrottsallians.

 

Om frågan i punkt 9 blir med ja besvarad behandlas följande fortsatta punkter:

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter.
 2. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 3. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 4. Val av styrelsens ledamöter. Först väljs de ledamöter och suppleanter som nominerats av respektive MF, på respektive förenings årsmöte. Därefter väljer stämman en av de valda att vara styrelsens ordförande.
 5. Val av revisor jämte suppleant. Respektive MF redogör för sin nominering. Årsmötet väljer en revisor respektive suppleant bland de nominerade.
 6. Årsmötets avslutande

 

Om frågan i punkt 9 blir med nej besvarad behandlas följande fortsatta punkter:

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter.
 2. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

12 a) Val av föreningens, tillika huvudstyrelsens ordförande.

 1. b) Val av två ordinarie ledamöter i huvudstyrelsen för en tid av två år.
 2. c) Val av ordinarie ledamöter för en tid av ett år efter förslag från sektionernas respektive årsmöten.
 3. Val av fyra ordinarie revisorer, varav en sammankallande, jämte två revisorssuppleanter.
 4. Val av styrelser för idrottssektionerna jämte sammankallande ledamot i respektive styrelse.
 5. Årsmötets avslutande.

 

För styrelsen i Upsala IF genom Carl Frängsmyr, ordförande

Skribent: Lisa Kaati
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Upsala IF - Boxning
Heidenstamsgatan 67
75427 Uppsala

Besöksadress:
Heidenstamsgatan 67
75427 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018513550
E-post: boxningupsalaif@gmai...